http://versalscq.com/bioincubatech/programa.asp
http://versalscq.com/bioincubatech/programa.asp
About

Incubadora de
Alta Tecnoloxía

BioIncubaTech é a Incubadora de Alta Tecnoloxía para o fomento da innovación e transferencia de biotecnoloxía na o ámbito da saúde e as tecnoloxías alimentarias ás micropemes.

BioIncubaTech é unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela (España), financiada pola Fundación INCYDE dentro do Programa Operativo FEDER de Crecemento Intelixente 2014É16RFOP001, a través do Organismo Intermedio Cámara de Comercio de España.

BioIncubaTech forma parte do proxecto “Incubadoras de Alta Tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia da tecnoloxía ás micropemes”, orientadas a promover unha modernización do tecido produtivo das rexións. As Incubadoras créanse como uns instrumentos tractores aliñados cos obxectivos da Estratexia UE 2020 e Horizonte 2020. Cada unha das Incubadoras permitirá promover a cooperación interregional, así como a colaboración entre os axentes do sector público e empresarial, non só a nivel nacional, senón internacional.

About

Socios do Proyecto

A Universidade de Santiago de Compostela lidera, a través da área de Valorización, Transferencia e Emprendimiento, o proxecto BioIncuBatech, incorporando ao partenariado á Cámara de Comercio de Santiago de Compostela e a Uninova – Iniciativas Empresariais Innovadoras, baixo a fórmula de Proxecto en Colaboración. O proxecto conta co apoio da Xunta de Galicia a través de GAIN – Axencia Galega de Innovación.

socios_gl
About

Obxectivos

BioIncubaTech ofrece unha infraestrutura centralizada, de altas capacidades en base a servizos de alto valor engadido, que, cun equipo humano capaz e con gran experiencia tanto no ámbito científico/tecnolóxico como no empresarial, presta un conxunto de servizos coordinados para a aceleración das empresas.

Os obxectivos de BioIncubaTech son os seguintes:

Creación de micropemes

nos sectores de biotecnoloxía en ciencias da saúde e de biotecnoloxía alimentaria

Mellora da competitividade

das empresas dos sectores bio, ciencias da saúde e tecnoloxías alimentarias a través da transferencia de tecnoloxía e o desenvolvemento de accións de incubación, fomento da innovación, mentoring, networking e accións de comunicación e promoción

Transferencia da tecnoloxía real

ao sistema produtivo, producindo o dobre efecto de mellora da competitividade, pero tamén de sustentabilidade da propia acción de I+D+i.

Acompañamento das empresas

no proceso de internacionalización das súas cadeas de valor, fomentando, o alcance de acordos tecnolóxicos e comerciais con partners estratéxicos nacionais e internacionais, o desenvolvemento de clientes ao longo de todo o globo e, en definitiva, a ser actores relevantes nos mercados globais

Impulso da internacionalización

das actividades de I+D+i, especialmente no ámbito da transferencia de tecnoloxía, a colaboración inter e intrasectorial, a captación de talento e o uso compartido de equipamentos punteiros.

About

Sector biotecnolóxico:

Proponse como obxectivo fundamental a incubación de micropemes relacionadas co sector biotecnolóxico:

A partir da creación de empresas de base tecnolóxica que transfiran ao mercado os resultados de investigación nacionais e internacionais relevantes.

Empresas que necesitan mellorar e innovar nos seus procesos respecto ao ámbito biotecnolóxico, especialmente dos sectores de saúde e de tecnoloxías alimentarias, tanto a nivel nacional como internacional.

 

Programa

A través Bioincubatech porase en marcha un programa dirixido a:

Proxectos en fase de pre-incubación

Proxectos en fase de incubación e

Proxectos en fase de aceleración

Programa de Actividades

En cada un dos proxectos participantes, en calquera do tres fases na que se atope (pre-incubación, incubación ou aceleración), acordarase un programa de traballo específico no que se valorarán as características e necesidades concretas para a correcta evolución do proxecto:

Dende BioIncubaTech ofrécese:

Espacio de trabajo

As micropemes seleccionadas poderán solicitar expresamente un espazo nas instalacións de BioIncubaTech, que estará dotado da infraestrutura loxística e tecnolóxica necesaria para a incubación e aceleración dos proxectos. Así, Bioincubatech permitirá aos proxectos participantes contar cunha infraestrutura punteira que inclúe:

 

 • Sala de cultivo celular
 • Sala de bioloxía molecular
 • Zona de almacenamento de mostras
 • Subministracións
 • Sala de equipos

 

As zonas de traballo experimental para uso por parte das empresas instaladas na incubadora, exponse en dous conceptos diferenciados:
Módulos de incubación, e Zonas para uso común: como un espazo de coworking co fin de fomentar sinerxías entre os usuarios da bioincubadora de tal forma que as distintas empresas incubadas poidan compartir experiencias, contactos, etc.; e un espazo para reunións, co fin de servir de punto de encontro para que as empresas incubadas poidan desenvolver reunións comerciais e/ou técnicas cos seus clientes.

Talento

Dende BioIncubaTech facilitarase o identificar e posibilitar a incorporación de talento internacional ós proxectos incubados, referidos ao poder de dotar aos equipos emprendedores dunha profesionalización xerencial e comercial.

 

Para iso, imos traballar con consultores e headhunters para localizar e seleccionar o talento a través dun sistema flexible, rápido e eficiente.

 

Permitirá o proceso de selección e posterior incorporación de expertos nacionais e internacionais que atendan ao axuste das expectativas de ambas partes. Así, a compañía precisa de expertos con altas capacidades e experiencia en áreas específicas e vitais para desenvolver o seu modelo de negocio. Recíprocamente, o experto busca un proxecto que proporcione valor e estímulo á súa carreira profesional, ademais dunha remuneración proporcional ao seu valor.

Transferencia de Tecnoloxía

Accións que teñen como obxectivo a introdución de innovación nas empresas a través dos distintos vehículos de transferencia: creación de empresas, acordos de licenza de tecnoloxía ou joint ventures.

 

As accións están orientadas á detección de tecnoloxías transferibles, sensibilización ante o tecido empresarial, apoio na transferencia, creación de empresas, ou un servizo de novas competencias (actualización directiva).

Validación del Modelo de Negocio

Co apoio dun equipo especializado de titores e mentores, apoiarase aos proxectos na validación do modelo de negocio e transferencia así como na saída ao mercado.

Networking

Accións destinadas á mellora do desempeño das empresas na contorna competitiva, incluíndo accións de sensibilización e networking internacional, así como a relación coa contorna dos sectores máis tradicionais, como o alimentario.

Acceso a financiamento

O persoal técnico especializado da bioincubadora asesorará de forma continua ás micropemes para que poidan en todo momento dispor dos recursos adecuados para levar a cabo o seu plan de negocio.

 

Traballará cos distintos recursos dispoñibles, xa sexa os específicos da bioincubadora como os xa existentes. Neste sentido, BioIncubaTech colaborará coas iniciativas innovadoras de financiamento xa existentes a nivel galego, nacional e internacional dirixidas especificamente ás empresas biotecnolóxicas.

Comunicación

A difusión, promoción e publicidade realizarase de forma continua e ampla co fin de apoiar a consecución dos principais obxectivos de BioIncubaTech:

 

 • Organizar unha comunicación eficiente internamente entre as entidades participantes e colaboradoras do proxecto.
 • Dar a coñecer o proxecto e ferramentas de difusión do mesmo a outros actores colaboradores.
 • Dar a coñecer o proxecto entre as micropemes baseadas na biotecnoloxía e entre potenciais emprendedores.
 • Informar e comunicar os resultados e actividades do proxecto a organismos e entidades públicas e privadas a nivel internacional que poderían estar interesadas no proxecto.
 • Posicionamento en redes sociais tanto profesionais como xeneralistas así como a presenza en internet en xeral.

Internacionalización

Aborda o apoio no proceso de saída a mercados exteriores das micropemes participantes en BioIncubatech, cunha metodoloxía en tres fases:

 

 • Elaboración de informe de diagnóstico de competitividade internacional do proxecto.
 • Información e referenciamento.
 • Promoción e acompañamento na internacionalización.

programa_gl

Máis información/ Contacto

Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento (AVTE)
Universidade de Santiago de Compostela
Edificio Emprendia, Campus Vida, 15782 Santiago de Compostela

info@bioincubatech.com

  Nome

  Email

  Mensaxe

  contacto_gl

  “BioIncubaTech – Incubadora de Alta Tecnoloxía para o fomento da innovación e transferencia de biotecnoloxía no ámbito da saude e das tecnoloxías alimentarias ás micropemes” é unha operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional – FEDER dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España FEDER 2014-2020 PO Proxecto “Incubadoras de alta tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia da tecnoloxía ás micropemes”

  UNHA MANEIRA DE FACER EUROPA